Statut OSP Katowice-Zarzecze

Rozdział I – Postanowienia ogólne

§ 1

Stowarzyszenie nosi nazwę OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W Zarzeczu zwane dalej OSP.
Stowarzyszenie OSP działa na podstawie ustawy z 7 kwietnia 1989 r. – Prawo o stowarzyszeniach
(tekst jednolity: Dz.U. z 2001r. Nr 79, poz. 855 ze zm.) oraz ustawy z 24 sierpnia 1991r. o ochronie
przeciwpożarowej (tekst jednolity: Dz. U. z 2002r. Nr 147, poz. 1229 ze zm.), a także niniejszego
statutu. Stowarzyszenie OSP posiada osobowość prawną. Siedzibą OSP jest Zarzecze.

§ 2

Terenem działania OSP jest teren Rzeczypospolitej Polskiej. Stowarzyszenie OSP jest członkiem Związku
Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej, zwanego dalej „Związkiem”, którego
członkostwo nabywa się po przyjęciu jej przez właściwy zarząd Związku.

§ 3

Postanowienia statutu Związku oraz uchwały jego władz są dla OSP wiążące. Ochotnicza Straż Pożarna
może posiadać sztandar oraz używać pieczęci, godła, mundurów, dystynkcji, odznak i flagi
organizacyjnej według wzorów określonych w odrębnych przepisach.

§ 4

Działalność OSP opiera się na pracy społecznej jej członków. Do prowadzenia swoich spraw OSP
może zatrudniać pracowników.

Rozdział II – Cele i sposoby działania
(Zadania i formy ich realizacji)

§ 5

Celem OSP jest:

 1. prowadzenie działalności mającej na celu zapobieganie pożarom oraz współdziałanie w tym zakresie
  z instytucjami i organizacjami społecznymi,
 2. udział w akcjach ratowniczych przeprowadzanych w czasie pożarów, zagrożeń ekologicznych
  związanych z ochroną środowiska oraz innych klęsk i zdarzeń,
 3. 3) informowanie ludności o istniejących zagrożeniach pożarowych i ekologicznych oraz sposobach
  ochrony przed nimi,
  4) udział w obronie cywilnej,
  5) upowszechnianie kultury fizycznej i sportu oraz prowadzenie działalności kulturalno – oświatowej
  i rozrywkowej,
  6) wykonywanie innych zadań wynikających z przepisów o ochronie przeciwpożarowej oraz niniejszego
  statutu,
  7) działania na rzecz ochrony środowiska,
  8) ratownictwo i ochrona ludności.

§ 6
Cele wymienione w § 5 OSP realizuje przez:
1) organizowanie zespołów do prowadzenia kontroli stanu ochrony przeciwpożarowej miejscowości,
2) organizowanie spośród swoich członków pododdziałów pożarniczych,
3) przedstawianie organom władzy samorządowej i administracji rządowej wniosków w sprawach ochrony przeciwpożarowej,
4) prowadzenie podstawowego szkolenia pożarniczego członków OSP i współdziałanie z Państwową Strażą Pożarną
w organizowaniu szkolenia członków OSP,
5) organizowanie młodzieżowych i kobiecych drużyn pożarniczych,
6) organizowanie zespołów świetlicowych, bibliotek, orkiestr, teatrów amatorskich, chórów, sekcji sportowych
i innych form pracy społeczno – wychowawczej i kulturalno – oświatowej.
7) organizowanie zawodów sportowych i imprez propagujących kulturę fizyczną,
8) prowadzenie innych form działalności mających na celu wykonanie zadań wynikających z ustawy o ochronie przeciwpożarowej i niniejszego statutu.
§ 7
Działalność określona w § 5 i § 6 jest wyłączną działalnością statutową OSP i może być prowadzona jako działalność nieodpłatna lub jako działalność odpłatna.
Walne zebranie członków określa przedmiot działalności nieodpłatnej i odpłatnej.
Przedmiotem działalności nieodpłatnej, o której mowa w ust. 1 jest w szczególności:
– udział w akcjach ratowniczych,
– udział w szkoleniach,
4. Przedmiotem działalności odpłatnej, o której mowa w ust. 1 jest:
– organizowanie wystaw i imprez kulturalnych, rozrywkowych i sportowych,
5. Przedmiot statutowej działalności odpłatnej nie może pokrywać się z przedmiotem działalności gospodarczej OSP.
§ 8
>OSP w Ropczyce prowadzi działalność pożytku publicznego w rozumieniu ustawy z dnia 24.04.2003 r.
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
R o z d z i a ł I I I
CZŁONKOWIE, ICH PRAWA I OBOWIĄZKI

§ 9

Członkowie OSP dzielą się na:

1) członków czynnych, w tym członków młodzieżowych i kobiecych drużyn pożarniczych,

2) członków wspierających,

3) członków honorowych.

§ 10

Członkami czynnymi OSP mogą być:

1) pełnoletni obywatele polscy i cudzoziemcy mający stałe miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i nie pozbawieni praw publicznych,

2) małoletni w wieku od 16 do 18 lat oraz za zgodą przedstawicieli ustawowych małoletni poniżej 16 lat, jeżeli deklarują i dają rękojmię czynnego uczestnictwa w realizacji celów OSP.

§ 11

Członek czynny aktywnie uczestniczy w wykonywaniu postanowień statutu, opłaca składkę członkowską i składa przyrzeczenie następującej treści: „W pełni świadom obowiązków strażaka – ochotnika uroczyście przyrzekam czynnie uczestniczyć w ochronie przeciwpożarowej majątku narodowego, być zdyscyplinowanym członkiem ochotniczej straży pożarnej, dbałym o jej godność, ofiarnym i mężnym w ratowaniu życia ludzkiego i mienia.”

§ 12

Członkiem młodzieżowej drużyny pożarniczej mogą zostać osoby:

– w wieku 16 do 18 lat, po złożeniu przyrzeczenia,

– w wieku poniżej 16 lat, po uzyskaniu zgody opiekunów ustawowych i złożeniu przyrzeczenia.

2. Członkom młodzieżowych drużyn pożarniczych w wieku od 16 do 18 lat przysługuje bierne i czynne prawo wyborcze.

3. Członkowie młodzieżowych drużyn pożarniczych nie biorą udziału w akcjach ratowniczych prowadzonych przez OSP.

4. Młodzieżowe drużyny pożarnicze mogą być tworzone w szkołach oraz w miejscowościach będących siedzibą OSP.

5. Zasady organizacji MDP określa regulamin organizacyjny MDP zatwierdzony przez Zarząd Główny Związku.

§ 13

Członkowie czynni mają prawo:

1) wybierać i być wybieranymi do władz OSP z wyjątkiem małoletnich poniżej 16 lat,

2) uczestniczyć w walnym zebraniu z prawem głosu,

3) korzystać z urządzeń i sprzętu będącego własnością OSP,

4) używać munduru, dystynkcji i odznak.

§ 14

Do obowiązków członka czynnego należy:

1) aktywne uczestniczenie w działalności OSP,

2) przestrzeganie postanowień niniejszego statutu oraz zarządzeń władz OSP,

3) podnoszenie poziomu wiedzy pożarniczej poprzez udział w szkoleniu pożarniczym,

4) dbanie o mienie OSP,

5) regularne opłacanie składek członkowskich.

§ 15

Spośród pełnoletnich członków czynnych, posiadających odpowiednie warunki zdrowotne tworzy się jednostkę operacyjno – techniczną OSP.

§ 16

1. Członkostwo czynne ustaje na skutek:

a) rezygnacji z członkostwa złożonej przez członka na piśmie,

b) nie usprawiedliwionego zalegania przez członka z opłatą składek za okres przekraczający 12 miesięcy, mimo pisemnego upomnienia,

c) śmierci członka,

d) likwidacji OSP,

e) likwidacji osoby prawnej będącej członkiem wspierającym.

2. Wykluczenia dokonuje zarząd OSP w następujących wypadkach:

a) prowadzenia działalności rażąco sprzecznej z niniejszym statutem,

b) popełnienia czynu, który dyskwalifikuje daną osobę jako członka OSP lub godzi w dobre imię OSP,

c) niewłaściwego wykonywania zadań operacyjno – technicznych.

3. Przed podjęciem uchwały w sprawach określonych w pkt 1 lit. b i w pkt 2 zarząd umożliwia członkowi OSP złożenie wyjaśnienia na piśmie lub osobiście na posiedzeniu zarządu.

4. Od uchwały zarządu w sprawie, o której mowa w pkt 2 lit. b i w pkt 2, członek OSP może odwołać się w terminie 14 dni od dnia powiadomienia o wykluczeniu do walnego zebrania,

5. Do czasu rozpatrzenia odwołania członek czynny nie korzysta z praw oraz nie wykonuje obowiązków określonych niniejszym statutem,

6. W przypadkach szczególnych wykluczenie może nastąpić na mocy uchwały zarządu OSP zatwierdzonej przez walne zebranie,

7. Skreślenie z listy członków zobowiązuje do zwrotu umundurowania i innych przedmiotów należących do OSP.

§ 17

Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna lub prawna bez względu na jej miejsce zamieszkania i siedzibę w kraju lub za granicą, która zadeklaruje wspomaganie działalności OSP finansowo lub w innej formie i za swą zgodą zostanie przyjęta przez zarząd OSP. Członek wspierający – osoba fizyczna, a w przypadku osoby prawnej jej przedstawiciel ma prawo:

a) uczestniczyć w walnym, zebraniu członków OSP, być wybieranym do władz OSP,

b) korzystać z urządzeń i sprzętu będącego własnością OSP.

§ 18

Członkiem honorowym może zostać członek OSP, szczególnie zasłużony dla ochrony przeciwpożarowej. Godność członka honorowego nadaje walne zebranie OSP.
Członkowie honorowi nie opłacają składek członkowskich.
Członek wspierający i członek honorowy mają prawo:

a) wybierać i być wybierani do władz OSP,

b) uczestniczyć w walnym zebraniu z prawem głosu,

c) korzystać z urządzeń i sprzętu będącego własnością OSP,

d) używać munduru i odznak

e) uczestniczyć w pracach i imprezach organizowanych przez OSP.
R o z d z i a ł I V
WŁADZE OSP

§ 19

Władzami OSP są:

1) walne zebranie członków,

2) zarząd,

3) komisja rewizyjna.

A. WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW

§ 20

Walne zebranie członków jest najwyższą władzą OSP.
Walne zebranie członków OSP może być zwyczajne lub nadzwyczajne.
Walne zebranie wybiera spośród siebie od 5 do 10 członków zarządu, od 3 do 5 członków komisji rewizyjnej oraz delegatów na zjazd gminny. W składzie zarządu większość muszą stanowić osoby o pełnej zdolności do czynności prawnych.

§ 21

Do kompetencji walnego zebrania członków, oprócz innych spraw wymienionych w niniejszym statucie, należy:

1) podejmowanie uchwał o zmianach i rozwiązaniu OSP,

2) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdania zarządu i komisji rewizyjnej z ich działalności,

3) uchwalanie rocznego planu działalności i budżetu OSP,

4) ustalanie wysokości składki członkowskiej oraz podejmowanie decyzji o jej zmianie,

5) podejmowanie uchwał w sprawie udzielania absolutorium dla zarządu na wniosek komisji rewizyjnej,

6) rozpatrywanie odwołań od decyzji zarządu oraz innych spraw i wniosków zgłaszanych przez członków OSP,

7) podjęcie uchwały o wystąpieniu ze związku OSP RP,

8) podejmowanie uchwał w sprawach nabycia i zbycia nieruchomości oraz ich obciążania a także o nabyciu i zbyciu środków trwałych,

9) podejmowanie uchwał w sprawie przyjęcia zapisów i darowizn,

10) wybieranie i delegowanie członka OSP w skład władz związku OSP RP.

§ 22

Przebieg walnego zebrania oraz podjęte na nim uchwały wpisuje się do księgi protokołów.

§ 23

Zwyczajne walne zebranie sprawozdawczo – wyborcze zwołuje się raz na 5 lat a walne zebranie sprawozdawcze raz na rok.

§ 24

Zwyczajne walne zebranie zwoływane jest przez zarząd, który zawiadamia na piśmie członków o terminie, miejscu i porządku obrad co najmniej na 7 dni przed terminem zebrania.

§ 25

Nadzwyczajne walne zebranie członków OSP zwoływane jest przez zarząd OSP:

1) z własnej inicjatywy,

2) na żądanie komisji rewizyjnej OSP,

3) na żądanie 1/2 liczby członków OSP,

4) na żądanie związku OSP RP.

§ 26

Nadzwyczajne walne zebranie członków OSP zwoływane jest przez zarząd w terminie 21 dni od dnia podjęcia uchwały lub otrzymania żądania.

§ 27

Do ważności uchwał walnego zebrania konieczna jest obecność co najmniej 1 ogólnej liczby członków czynnych. Uchwały walnego zebrania zapadają zwykłą większością głosów. W razie równości głosów decyduje głos przewodniczącego zebrania. Uchwały w sprawach nabycia i zbycia nieruchomości oraz zmiany statutu i rozwiązania OSP są podejmowane większością 2/3 ogólnej liczby głosów w obecności co najmniej 1 liczby członków.

§ 28

W razie nie odbycia się walnego zebrania w terminie z powodu braku wymaganej liczby członków, zarząd jest zobowiązany przed upływem 14 dni zwołać ponownie walne zebranie z takim samym porządkiem obrad. Walne zebranie zwołane w drugim terminie podejmuje uchwały bez względu na liczbę obecnych członków z wyjątkiem uchwał w sprawach nabycia i zbycia nieruchomości, rozwiązania OSP i zmian w statucie.

§ 29

Wybory do władz OSP odbywają się w głosowaniu jawnym lub tajnym.

B. ZARZĄD

§ 30

Zarząd wybiera ze swego grona prezesa, wiceprezesa – naczelnika straży, dwóch wiceprezesów, sekretarza i skarbnika, a także może wybrać gospodarza, kronikarza
i zastępcę naczelnika straży. Naczelnik sprawuje funkcję wiceprezesa.
Zarząd może dokooptować do swego składu nowych członków na miejsce ustępujących w liczbie nie przekraczającej 1/3 ustalonego składu.

§ 31

Do zadań zarządu należy:

1) reprezentowanie OSP.

2) realizowanie uchwał i wytycznych walnego zebrania.

3) zwoływanie walnego zebrania.

4) niezwłoczne zawiadomienie sądu rejestrowego i organu nadzorującego o zmianie statutu oraz zmianach w składzie zarządu i komisji rewizyjnej.

5) informowanie sądu rejestrowego i organu nadzorującego o swoim składzie, o miejscu zamieszkania członków a także o adresie siedziby OSP najpóźniej w ciągu miesiąca od momentu wyboru lub wprowadzenia zmian.

6) udzielanie niezbędnych wyjaśnień organowi nadzorującemu oraz udostępnianie do przejrzenia w lokalu OSP dokumentów związanych z jej działalnością.

7) opracowanie projektów rocznego planu działalności i budżetu OSP oraz składanie sprawozdań z ich wykonania walnemu zebraniu.

8) zaciąganie w imieniu OSP zobowiązań finansowych i innych zobowiązań majątkowych w zakresie zwykłego zarządu.

9) przyjmowanie i skreślanie z listy członków OSP.

10) przyznawanie wyróżniającym się członkom dyplomów i nagród oraz występowanie z wnioskami o przyznanie odznaczeń i odznak.

11) tworzenie jednostek operacyjno – technicznych.

12) organizowanie młodzieżowych i kobiecych drużyn OSP, zespołów kulturalno – oświatowych i sportowych.

13) dokonywanie ocen realizacji przez poszczególnych członków OSP powierzonych im zadań.

14) rozstrzyganie sporów między członkami, wynikających z ich przynależności do OSP.

15) wykonywanie innych zadań wynikających z postanowień statutu a nie przypisanych kompetencjom walnego zebrania.

§ 32

1. Prezes Zarządu reprezentuje OSP na zewnątrz i kieruje całokształtem prac zarządu.

2. W razie nieobecności Prezesa Zarządu czynności o których mowa w ust. 1 wykonuje jeden z wiceprezesów i skarbnik działający łącznie.

§ 33

Posiedzenia zarządu odbywają się według potrzeb, co najmniej raz w kwartale i są zwoływane przez prezesa. Na posiedzenia zarządu należy zapraszać przewodniczącego komisji rewizyjnej OSP.

§ 34

Dla ważności uchwał wymagana jest obecność co najmniej 1 ogólnej liczby członków zarządu. Uchwały zarządu są podejmowane zwykłą większością głosów. W razie równej liczby głosów rozstrzyga głos przewodniczącego obrad.

§ 35

Umowy, pełnomocnictwa i dokumenty finansowe podpisuje w imieniu OSP prezes a pod jego nieobecność jeden z wiceprezesów i skarbnik działający łącznie.

§ 36

Naczelnik straży kieruje jednostką operacyjno – techniczną jednoosobowo w formie rozkazów i poleceń.

Do naczelnika straży należy:

1) Wnioskowanie do zarządu OSP o wyznaczenie członków OSP do wykonania zadań operacyjno – technicznych.

2) Organizowanie i prowadzenie podstawowego szkolenia pożarniczego członków OSP, drużyn młodzieżowych i kobiecych OSP.

3) Czuwanie nad przestrzeganiem dyscypliny organizacyjnej przez członków OSP.

4) Kierowanie przeciwpożarową działalnością zapobiegawczą.

5) Kierowanie OSP w przeprowadzanych akcjach ratowniczo – gaśniczych.

6) Dysponowanie sprzętem i urządzeniami pożarniczymi OSP oraz nadzorowanie ich prawidłowej eksploatacji i konserwacji.

7) Opracowywanie opinii i wniosków w sprawie stanu ochrony ppoż. miejscowości oraz wyposażenia OSP w sprzęt techniczny i inne środki.

§ 37

Za wzorowe wykonanie zadań operacyjno – technicznych przez członków OSP naczelnik straży może stosować następujące wyróżnienia:

1) pochwałę ustną,

2) pochwałę w rozkazie naczelnika ,

3) wystąpienie do zarządu OSP o przyznanie nagrody,

4) sporządzenie wniosku o nadanie odznaczenia lub odznaki.

§ 38

Za niewłaściwe wykonanie zadań operacyjno – technicznych przez członków OSP naczelnik straży może stosować następujące środki dyscyplinarne:

1) upomnienie ustne,

2) nagana w rozkazie naczelnika ,

3) wystąpienie do zarządu o wykluczenie członka z OSP.

C. KOMISJA REWIZYJNA

§ 39

Komisja rewizyjna jest organem kontrolnym OSP i do jej zadań należy:

1) sprawowanie stałego nadzoru nad działalnością Zarządu.

2) przeprowadzanie co najmniej raz w roku kontroli całokształtu działalności statutowej OSP, ze szczególnym uwzględnieniem gospodarki finansowej i opłacania składek członkowskich.

3) składanie na walnym zebraniu sprawozdania z przeprowadzonych kontroli wraz z oceną działalności OSP.

4) przedstawianie zarządowi uwag i wniosków dotyczących jego działalności.

5) wnioskowanie o udzielenie absolutorium zarządowi.

§ 40

Komisja rewizyjna wybiera ze swego grona przewodniczącego.

§ 41

Członkowie komisji rewizyjnej mogą brać udział w posiedzeniach zarządu z głosem doradczym.

§ 42

Komisja rewizyjna może dokonać zmian w swoim składzie w liczbie nie przekraczającej 1/3 ustalonego składu. Zmiany te muszą być zatwierdzone na najbliższym walnym zebraniu.

§ 43

Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą:

1) być członkami zarządu, małżonkami członków tego Zarządu ani pozostawać z członkami tego zarządu w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia,

2) być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej,

3) otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji zwrotu uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenie w wysokości wyższej niż określone w art. 8 pkt. 8 ustawy z dnia 3 marca 2000 r. o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi. (Dz. U. Nr 26, poz. 306 ze zm.)
R o z d z i a ł V
MAJĄTEK I FUNDUSZE OSP

§ 44

1. Majątek i fundusze OSP powstają ze:

1) składek członkowskich,

2) dotacji, darowizn, spadków i zapisów,

3) dochodów z majątku i organizowanych imprez,

4) ofiarności publicznej,

5) wpływów z działalności gospodarczej.

§ 45

2. OSP może prowadzić działalność gospodarczą według ogólnych zasad określonych w odrębnych przepisach i wyłącznie w rozmiarze służącym realizacji celów statutowych OSP.

3. Dochód z działalności gospodarczej i uzyskane fundusze OSP służą w całości realizacji celów statutowych i nie mogą być przeznaczane do podziału między członków OSP.

§ 46

Zabrania się:

1) udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem OSP w stosunku do jego członków, członków organów lub pracowników oraz osobom, z którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia, albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanym dalej „osobami bliskimi”,

2) przekazywania majątku OSP na rzecz jego członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następować by miało bezpłatnie lub na warunkach preferencyjnych,

3) wykorzystywania majątku OSP na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich,

4) zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie OSP, członkowie jego organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich.

R o z d z i a ł V I
ZMIANY STATUTU I ROZWIĄZANIE OSP

§ 47

Zmianę statutu i rozwiązanie OSP uchwala walne zebranie członków większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej 1 ogólnej liczby członków.

§ 48

Wnioski o zmianę statutu i rozwiązanie OSP może składać zarząd OSP z własnej inicjatywy lub na zgłoszone mu żądanie co najmniej 1 ogólnej liczby członków.

§ 49

Zawiadomienie członków OSP o terminie walnego zebrania, na którym ma być rozpatrywany wniosek w sprawie rozwiązania OSP, powinno być doręczone wraz z porządkiem obrad co najmniej na 30 dni przed terminem zebrania.

§ 50

W razie rozwiązania OSP walne zebranie wyznacza komisję likwidacyjną w składzie 3 osób. W przypadku niemożności zwołania walnego zebrania, komisję likwidacyjną ustala organ rejestrowy, który podejmuje uchwałę
o rozwiązaniu OSP.

§ 51

Pozostały po rozwiązaniu majątek, stanowiący własność OSP przechodzi na własność właściwej gminy lub Związku OSP RP. Sprzęt i urządzenia przeciwpożarowe będące własnością komunalną przechodzą do dyspozycji samorządu terytorialnego.